ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ/

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ

ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

ΤΗΛ. / FAX /

E-MAIL

Εργαστήριο Έρευνας Δυσλεξίας

Στασινός Δημήτρης

Καθηγητής

 

Κτίριο ΦΠΨ,

4 ος όροφος

 

 

Τηλ. 26510/95822

Τηλ./ fax : 26510/95822

dyslexlb@cc.uoi.gr

 

 

Εργαστήριο Διαπολιτισμικών Ψυχολογικών Μελετών και Εφαρμογών

 

 

 

Κτίριο ΦΠΨ,

4 ος όροφος

26510/95762

 

 

Εργαστήριο Μελέτης της Οικογένειας

 

Παπαδιώτη Βασιλική,

Επίκ. Καθηγήτρια

Κτίριο ΦΠΨ,

4 ος όροφος

26510/95760

vpapadio@cc.uoi.gr


«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ»

 

Διευθυντής: Στασινός Δημήτριος, Καθηγητής

 

 

Με απόφαση της Γ. Σ. του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συνεδρία 234/27-3-2002) και έγκριση της Συγκλήτου του ιδίου Ιδρύματος (Συνεδρία 851/25-4-2002) ιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 στον Τομέα Ψυχολογίας του οικείου Τμήματος Εργαστήριο ΄Ερευνας Δυσλεξίας (Π.Δ. υπ'αριθ. 328, Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου 279/19 Νοεμβρίου 2002) με Διευθυντή τον καθηγητή Δημήτρη Π. Στασινό.

Το Εργαστήριο ΄Ερευνας Δυσλεξίας (ΕΕΔ) έχει ως αποστολή: 1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε ό,τι αφορά το αντικείμενο της δυσλεξίας ως ειδικής διαταραχής στη χρήση και κατανόηση του γραπτού λόγου. 2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με εργαστήρια- κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί τους στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του οικείου εργαστηρίου. 3. Τη διοργάνωση συναφών επιστημονικών διαλέξεων, (δι)ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων με οικείο περιεχόμενο καθώς και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων επιστημόνων προκειμένου να συνεργασθούν ερευνητικά με μέλη του Τομέα Ψυχολογίας και δώσουν διαλέξεις στους φοιτητές με συναφή θέματα. 4. Τη συγκέντρωση, κωδικοποίηση και μηχανογράφηση ερευνητικού και αρχειακού υλικού (εκδόσεις, άρθρα, διδακτορικές διατριβές κ.τ.λ.) που αφορά το αντικείμενο της δυσλεξίας μέσα και έξω από την Ελλάδα. 5. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 ΄΄ Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς (Α΄53).

Το ΕΕΔ λειτουργεί στο χώρο του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. (Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, κτίριο Επιστημών της Αγωγής και του Τμήματος Φ.Π.Ψ., 4 ος όροφος αριθ. αίθ. 317) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διαθέτει Η/Υ και σύνδεση με το διαδίκτυο καθώς και μια σειρά οργάνων και λοιπό τεχνικό εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια διδασκαλίας, εργαστηριακών ασκήσεων και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με οικείο γνωστικό αντικείμενο.

 

 

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Ε.Δ.Ψ.Μ.Ε.)»

 

Ίδρυση - Αντικείμενο

Το εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Διαπολιτισμικών Ψυχολογικών Μελετών και Εφαρμογών» εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες και ανάγκες κατάρτισης με αντικείμενο τις διαπολιτισμικές ψυχολογικές μελέτες και τη συμβολή τους στην επιστήμη της Ψυχολογίας αλλά και της χάραξης πολιτικών σχετικών με την ειρηνική συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων στην ημεδαπή και στις χώρες όπου ζουν Έλληνες.

 

Αποστολή

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή τη μελέτη, έρευνα και κατάρτιση σε διαπολιτισμικά θέματα και την εφαρμογή επιστημονικών ευρημάτων στις δι-ομαδικές και ενδο-ομαδικές σχέσεις. Το εργαστήριο απευθύνεται σε προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές (με προοπτική προσέλκυσης υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής).

Συνεργάζεται με ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα που έχουν συναφείς στόχους καθώς και με εργαστήρια του οικείου Τμήματος (Διατομεακή συνεργασία).


«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ»

 

Διευθύντρια: Παπαδιώτη Βασιλική, Επίκ. Καθηγήτρια

 

Ίδρυση - Αντικείμενο

Το εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Μελέτης της Οικογένειας» καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα που αφορούν τη δομή και λειτουργία της οικογένειας, όπως και σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων στην οικογένεια.

 

 

Αποστολή

•  Α. Το εργαστήριο έχει ως αποστολή τη μελέτη, έρευνα και κατάρτιση σε θέματα που αφορούν τη λειτουργία της οικογένειας ως κοινωνικού θεσμού (αντικείμενο της Κοινωνικής Ψυχολογίας) και ως βασικού πλαισίου για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς των παιδιών (αντικείμενο της Εξελικτικής Ψυχολογίας). Η διερεύνηση παραγόντων και διεργασιών που συνδέονται με την εξέλιξη της οικογένειας και την υγιή λειτουργία της προς όφελος των μελών της, αποτελεί βασικό στόχο της έρευνας του Εργαστηρίου. Η διερεύνηση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, μετά τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συμβεί τις τελευταίες δεκαετίες στη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της οικογένειας και τις άμεσες επιπτώσεις των αλλαγών αυτών στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μελών της και ιδίως των παιδιών. Η επισήμανση παραμέτρων στην οικογένεια που συνδέονται με την ανάπτυξη προβλημάτων και παθολογίας στα μέλη της, όπως και μεθόδων παρέμβασης εμπίπτει επίσης στα αντικείμενα έρευνας του Εργαστηρίου (Κλινική Ψυχολογία). Το Εργαστήριο θα καλύπτει διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

 

Β. Συνεργάζεται με ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που έχουν συναφείς στόχους. Η συνεργασία με υπάρχουσες Σχολές Γονέων και Κέντρα Νεότητας και η διαμόρφωση νέων αποτελεί επίσης στόχο του Εργαστηρίου.

 

Γ. Ειδικότερα, η ίδρυση του Εργαστηρίου αποσκοπεί:

•  Στον εντοπισμό των βασικών παραμέτρων που καθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της οικογένειας. Η επισήμανση παραγόντων και διεργασιών που συνδέονται με παθολογία στην οικογένεια με απώτερο στόχο την πρόληψη αποτελεί βασικό στόχο.

•  Στη διαμόρφωση μεθοδολογίας για τη μελέτη του οικογενειακού πλαισίου. Η πολυπλοκότητα των οικογενειακών σχέσεων παραπέμπει στην ανάγκη για τη δημιουργία ποιοτικών κυρίως μεθόδων αξιολόγησης.

•  Στην ανάπτυξη έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, όπως συμβουλευτικά έντυπα, βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό, CD , κλπ.)

•  Στην ανάπτυξη προγραμμάτων εφαρμογών για οικογένειες, εκπαιδευτικούς χώρους και την κοινότητα γενικότερα, με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα λειτουργίας της οικογένειας, και την πληροφόρηση για τη σημασία της στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και προσαρμογή των μελών της.

•  Στη συγκρότηση εξειδικευμένης βιβλιοθήκης.

•  Στη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου και ιστοσελίδας.

•  Στη διοργάνωση εκθέσεων με υλικό (βιβλία, βιντεοταινίες, περιοδικά,

χρηστικό υλικό) σχετικό με τη μελέτη της οικογένειας.

•  Στην πραγματοποίηση συναντήσεων ειδικών ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση της έρευνας και των εφαρμογών σχετικά με τη συμβουλευτική και την εκπαίδευση και κατάρτιση.

Λειτουργία

•  Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

•  Ο Δντής / τρια ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασιστεί και καθορίζει, μέσα στα πλαίσια της αποστολής του Εργαστηρίου, τις προτεραιότητες στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

•  Ο Δντής / τρια έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους του, καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες.

•  Η χρησιμοποίηση των οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό και στους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και στοιχεία τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή των εργασιών επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

•  Με εισήγηση του Δντή / τριας στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.1268/82 και του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 407/80.

 

Εγκατάσταση

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπιστημίου στους οποίους εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή του, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων του. Χώροι θεωρούνται επίσης το γραφείο του Δντή/τριας, καθώς και κάθε άλλος χώρος που ειδικά διατίθεται για τη λειτουργία του. Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχουν πινακίδες με τον τίτλο του Εργαστηρίου.