ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ατομικά στοιχεία

Ονοματεπώνυμο:

Νίκος Μποζατζής

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας

Τηλέφωνο:

26510 05755

Fax:

 

e-mail:

nikobo@cc.uoi.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα:

 

Προπτυχιακές Σπουδές:

1984-1989 Α.Π.Θ., Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Κατεύθυνση Ψυχολογία)

Μεταπτυχιακές Σπουδές:

 • 1994 / 98 PhD in Psychology, Lancaster University, U.K.
 • 1992 / 93 M.Sc. Research Methods in Psychology, Lancaster University, U.K.

Διδακτικό Έργο:

 • Διδασκαλία των εξής μαθημάτων που προσφέρονται από τον Τομέα Ψυχολογίας (2006 / 07):

- Κοινωνική Ψυχολογία Ι
- Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ
- Εισαγωγή στην Κριτική Κοινωνική Ψυχολογία
- Κοινωνική Ψυχολογία και Ανάλυση Λόγου

 

 • 2006 - 2009 Psychology Department, Georgetown University, Washington, D.C., U.S.A.Συνεργαζόμενο μέλος διδακτικού προσωπικού (associated faculty member) με ειδίκευση τις ποιοτικές μεθόδους έρευνας στην ψυχολογία και ειδικά την ανάλυση λόγου.
 • 2004/05 & 2005/06 Α.Π.Θ. Έδρα UNESCO  - European Master’s Degree in Human Rights and Democratization. Ad hoc διαλέξεις στο Α.ΠΘ. και στην έδρα του E.MA.        (Βενετία). Εποπτεία διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών.

 

 • 2004/05 Διδάσκων με σύμβαση Π.Δ. 407/80, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. (Μάθημα: Κριτική Κοινωνική Ψυχολογία)
 • 2001/02 – 2004/5 Διδάσκων με σύμβαση Π.Δ. 407/80 Α.Π.Θ., Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ψυχολογίας. (Μαθήματα: Εφαρμογές Κοινωνικής Ψυχολογίας, Η Δόμηση του Κοινωνικού Κόσμου, Κριτική Κοινωνική Ψυχολογία Ι)

 

 • 1994/98 Βοηθός Διδασκαλίας (Teaching Assistant) Psychology Dept. & Sociology Dept. Lancaster University, U.K.

 

Ειδίκευση-Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:

 • Κριτική Κοινωνική Ψυχολογία
 • Ανάλυση Λόγου
 • Ανάλυση Συνομιλίας και Εθνομεθοδολογία
 • Κοινότοπος Εθνικισμός
 • Εθνική και πολιτισμική ταυτότητα
 • Μετανάστευση
 • Ρατσισμός / προκατάληψη
 • Ο λόγος της διακινδύνευσης

 

Συγγραφικό & Ερευνητικό Έργο:

Φίγγου, Ε. & Μποζατζής, Ν. & Τσονίδης, Α. (Υπό δημοσίευση)      Πολιτισμική ετερότητα και εκπαίδευση στον πλειονοτικό και τον μειονοτικό λόγο. Στο Δραγώνα, Θ. & Φραγκουδάκη, Α. (Επιμ.) Εκπαίδευση Μειονοτήτων: Θεωρητικές προκλήσεις και   παιδαγωγικές παρεμβάσεις.

Μποζατζής, Ν. (2005) Αναπαριστώντας «εμάς», «αυτούς» κι «εμάς σαν αυτούς»: Ταυτότητες εν δράσει στο λόγο του ελληνικού τύπου για την κρίση των Ιμίων και τους σεισμούς στην Τουρκία.            Στο Χ.A. Φραγκονικολόπουλος (Επιμ.) ΜΜΕ: Πολιτική, Κοινωνία,     Ρόλος και Λειτουργίες στη Σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα: Εκδ.Σιδέρη

Μποζατζής, Ν. (2005) Πέρα από τον Κοινότοπο Εθνικισμό: Ρηματική δόμηση ταυτοτήτων στην κάλυψη των σεισμών στην Τουρκία από τον ελληνικό τύπο. Στο Δ.Μαρκουλής & Μ.Δικαίου (Επιμ.) Πολιτική Ψυχολογία. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Μποζατζής, Ν. (2004) Κοινωνικο-ψυχολογικές προσεγγίσεις στην παιδική προκατάληψη. Στο Φ.Τσαλίκογλου & Ι. Παυλοπούλου (Επιμ.) Ο Συμμαθητής μου Από την Άλλη Χώρα». Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Bozatzis, N. (2005) Seismic Αffection: The cultural politics        of identity construction in Greek press coverage of earthquakes in Turkey. In A.Gulerce, Steuble, I., Hofmeister, A. G.Saunders & Kaye, J. (Eds.) Contemporary Developments in Theoretical Psychology: A Global Perspective. Ontario: Captus           University Press.

Μποζατζής, Ν., Condor, S. & Levine, M. (2004) Η ελληνική εθνική ταυτότητα σε πλαίσια συνομιλίας: Μια ανάλυση λόγου. Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Στ΄ Τόμος, 363-384.

Bozatzis, N. (2003) Reflexive modernity’s reflexive actors: Beyond self-monitoring and self-interpretation. Πρακτικά 2ου Διεθνούς  Συνεδρίου   Κοινωνιολογίας, Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 8-10 Νοέμβρη

Μποζατζής, Ν. (2003) Το «παράδοξο» του λόγου και η «συμμετρικότητα» της ανάλυσης λόγου: Μια συζήτηση. Πρακτικά του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας – ΕΛ.Ψ.Ε. 

 

 

Ερευνητικές Εκθέσεις

Μποζατζής, Ν. (2004) Κοινότοπη Ιδεολογική Ηγεμονία: Η κατασκευή του «πολιτισμού» και της «πολιτισμικής διαφοράς» στον πλειονοτικό λόγο. Στο Ν. Μποζατζής, Ε. Κωνσταντινίδου, Α. Τσονίδης & Φίγγου, Ε. (2004) Ταυτότητες και Εκπαίδευση: Μια ανάλυση       πλειονοτικού και μειονοτικού λόγου στη Θράκη. Ερευνητική Αναφορά, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων       (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην            Προσχολική Ηλικία, Παν/μιο  Αθηνών.

Μποζατζής, Ν. & Φίγγου, Ε. (2004)   Εισαγωγή. Στο Ν. Μποζατζής, Ε. Κωνσταντινίδου, Α. Τσονίδης & Ε. Φίγγου Ταυτότητες και Εκπαίδευση: Μια ανάλυση πλειονοτικού και μειονοτικού λόγου στη   Θράκη. Ερευνητική Έκθεση, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης       Μουσουλμανοπαίδων (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής  στην Προσχολική Ηλικία, Παν/μιο Αθηνών.

Bozatzis, N. (2004) Researching Uncertainty and Insecurity in Greece: National Report. Τελική Έκθεση Πεπραγμένων Διακρατικής Έρευνας. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Παν/μιο Αθηνών.

Μποζατζής, Ν. (2004) Η Κατασκευή στο Λόγο του Ελληνικού Τύπου της Ελληνικής και Τουρκικής Εθνικής / Πολιτισμικής Ταυτότητας. Τελική Έκθεση Πεπραγμένων Μεταδιδακτορικής Έρευνας. Κατατέθηκε στο Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. και στο Ι.Κ.Υ.

Bozatzis, N. (2000) Researching Uncertainty and Insecurity in Greece: Theoretical adjustments for the national society. Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.

 

Μεταφράσεις

Sapsford, R. et al. (Επιμ.) (Υπό Έκδοση) Θεωρία και Κοινωνική Ψυχολογία. Εκδόσεις Μεταίχμιο (Μαζί με την Ε.Αυγήτα)

Wetherell, M. (Επιμ.) (2005) Ταυτότητες, Ομάδες και Κοινωνικά Ζητήματα. Εκδόσεις Μεταίχμιο