Το μάθημα του κ Π. Παπακωνσταντίνου της

Τετάρτης 16/4/08 αναβάλλεται.

Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για την αναπλήρωση του μαθήματος

 

Από τον Τ. Παιδαγωγικής