Καλούνται όλα τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής

την Τρίτη 9-9-2008, ώρα 9.00 στιην αίθουσα Β39-40 της Φιλοσοφικής Σχολής.

 

 

Έναρξη ψηφοφορίας, ώρα 10.00, λήξη ώρα 17.00

Χώρος ψηφοφορίας: αίθουσες Β39-40 και Β25 της Φιλοσοφικής Σχολής

 

 

Παράκληση τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα

(οι φοιτητές και την φοιτητική τους ταυτότητα)