ΤΜΗΜΑ Φ.Π.Ψ.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Η/Υ

 1. Το Εργαστήριο λειτουργεί καθημερινά για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Φ.Π.Ψ. κατά τις ώρες 9πμ ως 2μμ.
 2. Τους υπολογιστές της πρώτης (αριστερής) αίθουσας του εργαστηρίου θα χρησιμοποιούν κατά προτεραιότητα οι προπτυχιακοί φοιτητές ενώ της δεύτερης (δεξιάς) οι μεταπτυχιακοί.
 3. Προτεραιότητα στη χρήση των σταθμών εργασίας έχουν οι φοιτητές που έχουν συγκεκριμένη εργασία για κάποιο μάθημά τους. Για το σκοπό αυτό κατόπιν συνεννοήσεως με την υπεύθυνη του χώρου μπορεί να δεσμευτεί τμήμα ή  και ολόκληρος ο χώρος.
 4. Αποφεύγετε τη μετακίνηση επίπλων. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 5. Το κάπνισμα, τα αναψυκτικά και τα τρόφιμα στους χώρους του εργαστηρίου, δεν επιτρέπονται.
 6.  Οποιοσδήποτε διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα ή έχει κάποια επισήμανση παρακαλείται να το αναφέρει στον υπεύθυνο/η του χώρου.
 7. Η χρήση των ηχείων επιτρέπεται εφόσον δεν ενοχλεί τους υπόλοιπους χρήστες και πάντα σε λογική ένταση.
 8. Οι χρήστες οφείλουν για την περίπτωση καταστροφής των αρχείων τους να κρατούν πάντοτε αντίγραφα αυτών σε κάποιο άλλο μέσο π.χ. χρησιμοποιώντας δισκέτες, usb sticks, cd κλπ.
 9. Απαγορεύεται η επέμβαση στο εγκαταστημένο λογισμικό από τους χρήστες ούτε η εγκατάσταση άλλων προγραμμάτων (έστω και δωρεάν διατιθέμενων). Οποιαδήποτε ανάγκη δεν καλύπτεται από το εγκατεστημένο λογισμικό πρέπει να αναφέρεται στον υπεύθυνο/η του χώρου.
 10. Μετά το πέρας της εργασίας του, κάθε χρήστης οφείλει να αφήνει τη θέση εργασίας καθαρή και ελεύθερη από προσωπικά αντικείμενα και χαρτιά. Δεν θα πρέπει να γίνεται τερματισμός της λειτουργίας του σταθμού εργασίας αλλά απλή αποσύνδεση.
 11. Γίνονται δεκτές προτάσεις για τη βελτίωση του παρόντος κανονισμού και της εν γένει λειτουργίας του Εργαστηρίου

 

Ο
Πρόεδρος του Τμήματος
Γιώργος Μαυρογιώργος