Το μάθημα του κ Μαυρογιώργου της

Τετάρτης 7/5/08 (5-9μμ) αλλάζει ώρα.

Το μάθημα θα γίνει 4-7.30μμ την ίδια μέρα.

 

Από τον Τ. Παιδαγωγικής